Privatumo politika ir vartotojų atsiliepimų taisyklės

 • 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Jūratė Perkumaitė, vykdanti individualią veiklą, pažymos nr. 1085846 (toliau - "Duomenų valdytojas") gerbia visų savo paslaugų pirkėjų, potencialių klientų (kurie išbandė paslaugas tačiau netapo klientais), bei visų svaradienis.lt tinklalapio (toliau - "Svetainė") lankytojų (toliau - "Klientai"), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti pateiktų bei gautų asmens duomenų apsaugą. Duomenų valdytojas taip pat rūpinasi klientų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimu.
  1.2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius Duomenų valdytojo klientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
  1.3. Naudodamiesi Svetaine, taip pat užsisakydami ar bet kuria forma naudodamiesi Duomenų valdytojo siūlomomis paslaugomis bei suteikdami Duomenų valdytojui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis. Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje pažymi "varnelę", jog sutinka su Duomenų valdytojo privatumo politika. Su privatumo politika galima bet kada pakartotinai susipažinti Svetainėje paspaudus atitinkamą nuorodą.

  2. Kokios sąvokos yra naudojamos?

  2.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  2.2. Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Duomenų valdytojo klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Duomenų valdytojo.
  2.3. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
  2.4. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  2.5. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
  2.6. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu susisiekti su Klientu bei siūlyti prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų, įskaitant automatizuotu būdu.

  3. Kokius slapukus ir kaip naudojame
  3.1. Kas yra slapukas (angl. cookie) - mažos rinkmenos, kurios yra siunčiamos į vartotojo tinklo naršyklę, bei pirmą kartą apsilankius svetainėje patalpinamos naršančiųjų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Vėliau svetainėje slapukai naudojami, siekiant užtikrinti geriausią įmanomą tinklapio naudojimą vartotojui, kuomet identifikuojamas vartotojo kompiuteris bei palengvinama prieiga prie tinklapio ar jame esančios informacijos, taip kuo patogiau vartotojui pritaikant svetainės turinį.
  3.2. Šie slapukai naudojami Svetainėje, taip pat susijusiuose Duomenų valdytojo sistemose skirtose tinkamai ir kokybiškai aptarnauti Klientą. 
  3.3. Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti Svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus, Svetainėje naudojame šiuos Slapukus: PHPSESSID (sesijos informacija), "CookieInfoScript" (sutikimas su naudojamais cookie), _gat, _ga, _git, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz (Google Analytics naudojami slapukai), datr, Fr, sb, locale, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref (Facebook Pixel naudojami slapukai) bei "GPS", "PREF", "VISITOR_INFO1_LIVE", "YSC" (YouTube video turinio transliavimo informacija).
  3.4. Kliento teisė atsisakyti slapukų - Klientas bet kada gali ištrinti arba užblokuoti dalį ar visus įrašytus slapukus savo kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose, pakeisdamas savo naudojamos naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie slapukų ištrynimą ar užblokavimą galima rasti naudojamos naršyklės gamintojo svetainėje. Atkreipiame dėmesį, kad atlikus šiuos veiksmus, kai kurios svetainės funkcijos gali dalinai arba visiškai nebeveikti bei būti neprieinamos. Klientas supranta, jog Svetainėje gali būti naudojami trečiųjų šalių (partnerių, statistikos rinkimo sistemų, bendravimo sistemų ir pan.) įskiepiai, kurie taip pat naudoja slapukus savo tinkamo funkcionalumo užtikrinimui. Pabrėžiame, kad svetainės valdytojas nekontroliuoja, negali būti ir nėra atsakingas už trečiųjų šalių naudojamus slapukus, turinį bei šių tinklapių taikomą privatumo apsaugą, su kuria kiekvienu atveju rekomenduojame susipažinti individualiai.

  4. Kokius asmens duomenis renkame?
  4.1. Duomenų valdytojas renka ir vėliau tvarko Kliento asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, naudodamiesi ir užsakydami paslaugas Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, asmens kodas (nebūtinas), adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, bei kiti duomenys, susiję su paslaugų užsakymo specifika. Pažymime, jog Jūs duomenis pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir/ar užsakydami, valdydami Duomenų valdytojo teikiamas paslaugas.
  4.2. Kliento nurodyti asmens duomenys yra saugomi Duomenų valdytojo bei Kliento bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Duomenys gali būti saugomi trumpiau, jeigu tam nėra jokio teisinio pagrindo.

  5. Kokiais tikslais ir kaip tvarkome asmens duomenis?
  5.1. Duomenų valdytojo turimi duomenys apie Klientą bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas).
  5.2. Duomenų valdytojas tvarko aukščiau nurodytus Kliento asmens duomenis paslaugų pirkimo/užsakymo apdorojimui ir administravimui, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, tiesioginės rinkodaros tikslais (turint duomenų subjektų išankstinį sutikimą).
  5.3. Mes užtikriname, kad Kliento asmens duomenys yra ir bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi, tikslūs ir prireikus atnaujinami, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

  6. Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?
  6.1. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Duomenų subjektas apie tai informuojamas prieš jam duodant sutikimą. Atšaukti sutikimą yra taip pat lengva kaip jį duoti.
  6.2. Jūs turite duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Kliento prašymą registruotu paštu, adresu Tverečiaus 14-10, Vilnius, bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti netikslius su Klientu susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Kliento asmens duomenys.
  6.3. Klientas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas ištrintų su Klientu susijusius asmens duomenis, jeigu jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; atšaukia sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Kliento asmens duomenis; asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; kitais Reglamente nustatytais pagrindais; reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų Kliento asmens duomenų tvarkymą; gauti su Klientu susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikė Duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu; taip pat Klientas turi teisę paprašyti Duomenų valdytojo perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui; nesutikti, kad susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).

  7. Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu
  7.1. Duomenų valdytojas susisieks su Klientu tik turėdamas Kliento išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis. Siųsime Duomenų valdytojo naujienlaiškius el. paštu arba telefonu ir/arba teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės bei kitais susijusiais klausimais.
  7.2. Mes tvarkome šiuos Kliento asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.
  7.3. Kliento asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Kliento pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus (tokia atsisakymo nuoroda yra pateikiama kiekvieno siunčiamo laiško apatinėje dalyje).

  8. Kam teikiame asmens duomenis
  8.1. Duomenų valdytojo darbuotojų prieiga prie Kliento asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
  8.2. Duomenų valdytojas gali pateikti Kliento asmens duomenis duomenų tvarkytojams, kurie Duomenų valdytojui teikia paslaugas ir tvarko Kliento asmens duomenis Duomenų valdytojo vardu ir Duomenų valdytojo ar Kliento naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Kliento sutikimu. Tokie duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis tik pagal Duomenų valdytojo nurodymus.
  8.3. Kliento asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu. 

   

  Vartotojų atsiliepimų taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos:

  1.1 Šia Prekių reitingų ir atsiliepimų rinkimo ir skelbimo tvarka (toliau – Tvarka) nustatytos pirkėjų atsiliepimų apie įsigytas prekes rinkimo ir jų viešinimo interneto svetainėje www.svaradienis.lt, kurios savininkė ir administratorė yra Jūratė Perkumaitė, individualios veiklos pažymos kodas: 1085846 tvarka, kriterijai ir sąlygos.
  1.2. Atsiliepimas – tai pirkėjo, įsigijusio (nusipirkusio) prekę Interneto svetainėje, pateikta atvira nuomonė apie prekę.
  1.3. Reitingas – tai pirkėjo įsigytos (nupirktos) prekės Interneto svetainėje pateiktas įvertinimas „balais“ 5 (penkių) žvaigždučių sistemoje.
  1.4. Interneto svetainėje pirkėjų pateiktus atsiliepimus administruoja, saugo ir viešina www.svaradienis.lt. Atsiliepimai yra automatiškai skelbiami.
  1.5. www.svaradienis.lt neatsako už Interneto svetainėje patalpintuose atsiliepimuose esančius neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pati Interneto svetainė) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes vartotojui.
  1.6. www.svaradienis.lt užtikrina ir įgyvendina techninius sprendimus, kad atsiliepimus apie prekę ir (ar) jos reitingus pateikę asmenys būtų realūs įvertintos prekės pirkėjai.
  1.7. Asmens identifikacijos dėl pateikto atsiliepimo ir (ar) reitingo apie prekę tikslu bei siekdama vartotojams leisti susipažinti su Interneto svetainėje įsigijusių prekę pirkėjų patirtimi ir nuomone (vertinimu), www.svaradienis.lt tvarko pirkėjo pateiktus asmens duomenis. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą galima sužinoti svaradienis.lt Privatumo politikoje.
  1.8. Šioje Tvarkoje nenurodytus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai.


  2. Prekės reitingavimas
  2.1. Kiekvienos prekės įvertinimo „balas“ yra nuo 1 iki 5 žvaigždučių pagal kriterijų, ar pirkėjas yra patenkintas įsigyta preke. Atitinkamai 1 žvaigždutė reiškia, kad pirkėjui visiškai nepatiko prekė, 2-3 žvaigždutės reiškia, kad vidutiniškai patiko prekė, 4 žvaigždutės reiškia, kad patiko prekė, o 5 žvaigždutės reiškia, kad labai patiko prekė.
  2.2. Bendras žvaigždučių balas skaičiuojamas išvedus aritmetinį vidurkį, t. y. susumavus visus gautus įvertinimų balus (žvaigždutes) ir padalijus juos iš gautų įvertinimų balų skaičiaus. Be to, svaradienis.lt pasilieka teisę ateityje plėsti žvaigždučių sistemą ir pirkėjams suteikti galimybę duoti atskirus „balus“ kitose svarbiose srityse kaip kainos ir kokybės santykis, pristatymo greitis, įpakavimas ir kt.
  2.3. Atsiliepimų rinkimo ir skelbimo tvarka


  3. Pirkėjų atsiliepimai ir reitingai apie svaradienis.lt parduodamas prekes renkami laikantis šių taisyklių:
  3.1. Įvertinti prekę gali pirkėjas, realiai įsigijęs prekę Interneto svetainėje.
  3.2. Patalpindamas atsiliepimą ir reitingą apie įsigytą prekę, Pirkėjas privalo laikytis Interneto svetainėje pateikiamų atsiliepimo automatinių pateikimo instrukcijų.
  3.3. Pirkėjas gali patalpinti vieną atsiliepimą apie vieną įsigytą prekę. Jeigu pirkėjas įsigijo kelias tokios pačios prekės vienetus vienu užsakymu, jis pateikia vieną atsiliepimą, kuriame gali detalizuoti savo nuomonę apie prekes.
  3.4. Pirkėjui siūloma pateikti ne tik prekės „balą“ žvaigždučių sistemoje, bet ir išsamų atsiliepimą apie prekės privalumus, trūkumus ir bendro pobūdžio komentarą. Atsiliepimai yra vertingiausi, kai jie yra originalūs ir nešališki.
  3.5. Pirkėjas, pateikdamas atsiliepimą, turi gerbti kitų privatumą.
  3.6. Pirkėjams draudžiama atsiliepime pateikti tikrovės neatitinkančią informaciją, vartoti necenzūrinius žodžius.
  3.7. Norėdami redaguoti jau pateiktą įvertinimą, susisiekite su svaradienis.lt klientų aptarnavimo specialistu el. paštu info@svaradienis.lt
  3.8. Siekdama įsitikinti, kad atsiliepimai yra aktualūs, svaradienis.lt priima nuo prekės įsigijimo pateiktus atsiliepimus netermintuotai.


  4. Pirkėjų atsiliepimai ir reitingai apie svaradienis.lt parduodamą prekę skelbiami laikantis šių taisyklių:
  4.1. Skelbiami atsiliepimai tik iš klientų ir pirkėjų, realiai įsigijusių prekę iš svaradienis.lt
  4.2. Atsiliepimas nebus skelbiamas, jeigu jame yra:
  4.2.1. Reklaminis turinys;
  4.2.2. Nelegali veikla;
  4.2.3. Atsiliepimų turinys yra nesusijęs su svaradienis.lt parduotu pirkėjui produktu;
  4.2.4. Politiškai jautrūs komentarai;
  4.2.5. Asmeninė arba neskelbtina informacija (pvz., el. pašto adresai, telefono numeriai arba kredito kortelės informacija);
  4.2.6. Atsiliepimų turinys yra įžeidžiantis arba nesusijęs su V produktais ar prekės ženklu;
  4.2.7. Atsiliepimų turinyje yra keiksmažodžiai, seksualinės užuominos, neapykantos kurstymas, diskriminacinės pastabos, grasinimai, užuominos į smurtą ir pan.;
  4.2.8. Šlamštas ir netikras turinys;
  4.2.9. Žiaurus elgesys su gyvūnais;
  4.2.10. Apsimetinėjimas (pvz., jeigu atsiliepimo autorius teigia esąs kažkas kitas);
  4.2.11. Bet koks atsiliepimo talpinimo instrukcijų pažeidimas, pvz., nesuvedami reikalaujami minimalūs duomenys.
  4.3. Atsiliepimų turinio automatinę priežiūrą atlieka svaradienis.lt sistema ir nustato, ar juose nėra netinkamos kalbos ir kito nederamo turinio, nurodyto šioje Tvarkoje.
  4.4. Interneto svetainėje skelbiami visi atsiliepimai (neigiami ir teigiami), atitinkantys šioje Tvarkoje nurodytus kriterijus.
  4.5. Interneto svetainė viešai rodo tik pateikusio prekės reitingą ir atsiliepimą pirkėjo nurodytą vardą ir jo įvertinimą. Interneto svetainė nerodo pateikusio prekės reitingą ir atsiliepimą pirkėjo pavardės, el. pašto adreso, telefono numerio, svetainių adresų, socialinių tinklų paskyrų ir kitos panašios informacijos.
  4.6. Atsiliepimai skelbiami lietuvių kalba.
  4.7. Svaradienis.lt turi teisę atmesti arba be išankstinio įspėjimo ištrinti pirkėjo atsiliepimą, jeigu jis neatitinka šioje Tvarkoje nustatytų esminių kriterijų.
  4.8. Svaradienis.lt gali pasirinkti, ar atsakys į atsiliepimą.


  5. Baigiamosios nuostatos
  5.1. Pirkėjų pateikti įvertinimai ir reitingai yra jų nuosavybė. Jūratė Perkumaitė, individualios veiklos pažymėjimo nr.: 1085846 neprisiima atsakomybės už pirkėjų reitingus, atsiliepimus ir jų poveikį kitiems klientams.